Investește în oameni!

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Program Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 1: "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere"
Domeniul major de intervenție 1.5: "Programe doctorale și postdoctorale în sprijinul cercetării"

Titlul proiectului: "Inovare și dezvoltare în programele doctorale și graduale universitare pentru adaptarea cercetării științifice la nevoile societății cunoașterii"

Contract număr: POSDRU/21/1.5/G/14722

 

Inovare și dezvoltare în programele doctorale – bilanț final al proiectului

 

în perioada 1 aprilie 2009 – 31 martie 2011, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași a derulat proiectul cu titlul "Inovare și dezvoltare în programele doctorale și graduale universitare pentru adaptarea cercetării științifice la nevoile societății cunoașterii".

Grupul țintă a cuprins profesorii conducători de doctorat și alți membri ai celor 13 școli doctorale din cadrul Universității "Alexandru Ioan Cuza" Iași. Toate activitățile prevăzute în cadrul proiectului s-au desfășurat cu ajutorul și au avut ca beneficiari principali membrii grupului – țintă. Marea majoritate a activităților însă au avut ca beneficiari direcți și indirecți și doctoranzii școlilor doctorale din cadrul Universității "Alexandru Ioan Cuza" Iași.

 

Obiectivele proiectului au vizat:

 • Dezvoltarea conținutului programelor de studii din școala doctorală și postdoctorală în spiritul convergenței cu necesitățile de inovare ale societății și de abordare științifică interdisciplinară ca elemente favorizante în creșterea vizibilității cercetării universitare
 • îmbunătățirea sistemului și programelor de studii doctorale și postdoctorale în vederea compatibilizării cu cerințele societății privind inovarea și integrarea rezultatelor cercetării în creșterea economică și socială (în conformitate cu Strategia Lisabona, Carta Europeană a Cercetătorilor și Strategia Națională de Cercetare Dezvoltare 2007-2013)
 • Creșterea standardelor de calitate ale educației doctorale și postdoctorale având în vedere bunele practici europene dezvoltate în universități, centre de cercetare și companii
 • Motivarea cercetătorilor în vederea dezvoltării aptitudinilor manageriale și orientării ofertei de cercetare pentru creșterea eficienței și competitivității organizațiilor.

Activitățile proiectului au fost:

Analiza nevoii de îmbunătățire a programelor doctorale:

 • Elaborarea unui studiu comparativ privind structura curricula școlilor doctorale. Comparație cu alte oferte și cu nevoia societății
 • Organizarea unui workshop în vederea armonizării direcțiilor de cercetare din școlile doctorale ale universității cu cererea de inovare a organizațiilor
 • Elaborarea strategiei pentru dezvoltarea programelor doctorale
 • Evaluarea nevoii de dezvoltare a personalului școlilor doctorale
 • Realizarea instrumentelor de evaluare a progreselor realizate prin proiect

Dezvoltarea programelor doctorale și postdoctorale:

 • Realizarea mobilităților și vizitelor de documentare a grupului țintă selectat în centre de doctorat internaționale sau în departamente de cercetare ale companiilor
 • Dezvoltarea în parteneriat academic a materialelor, metodelor și tehnicilor inovatoare de pregătire doctorală
 • Modernizare curricula de pregătire doctorală și postdoctorală
 • Organizarea de seminarii, sesiuni de informare și ateliere de dezvoltare a abilităților manageriale ale cercetătorilor
 • Realizarea mobilităților de tip "visiting professor" ale cercetătorilor europeni la școala doctorală a instituției

înnoirea suportului de cercetare al școlii doctorale pe domenii specifice:

 • Realizarea de abonamente la reviste și baze de date specializate
 • Achiziționarea de studii, volume, publicații pe domenii specifice
 • Participarea la rețele de cercetare internaționale performante
 • Construirea unei platforme Knowledge database systems în vederea centralizării, facilitării și diseminării rezultatelor cercetării

Valorizarea și diseminarea rezultatelor proiectului:

 • Realizarea ofertei de cercetare a instituției având în vedere competențele managerilor de proiecte
 • Organizarea unor ateliere de evaluare a cererii viitoare privind cercetarea în școala doctorală
 • Publicarea de articole științifice în revistele de specialitate
 • Participarea la conferințe / seminarii privind managementul proiectelor /cercetării

Informarea și promovarea rezultatelor proiectului:

 • Realizarea raportărilor aferente proiectului
 • Promovarea rezultatelor proiectului pe suporturi specifice în conformitate cu politica de vizibilitate a proiectelor POSDRU.

 

Rezultatele direct relaționate cu activitățile proiectului, atinse pe perioada derulării acestuia, au constat în:

 • s-au realizat 106 mobilități ale conducătorilor de doctorat (membri ai grupului țintă) în universități și centre de cercetare europene;
 • au fost 29 de profesori invitați din țară și străinătate, derulându-se 30 de seminarii științifice și prelegeri pentru îndrumătorii de doctorat, cercetători și doctoranzi;
 • s-au achiziționat cărți, reviste și baze de date pentru toate școlile doctorale de aproximativ 280.000 RON;
 • în octombrie 2010 s-au organizat:
  • conferință științifică internațională, Inovare și dezvoltare în programele doctorale și graduale universitare pentru adaptarea cercetării științifice la nevoile societății cunoașterii, cu două secțiuni - Tradiție și inovare în școlile doctorale europene din perspectiva dezvoltării competențelor generice și transversale; Școlile doctorale - poli de excelență în cercetare
  • un atelier de lucru Politici editoriale, vizibilitatea cercetării științifice și succesul profesional
  • un atelier de lucru Evaluarea cererii viitoare privind cercetarea doctorală
 • s-a editat un volum al conferinței proiectului cu articole ale îndrumătorilor de doctorat, cercetătorilor și doctoranzilor;
 • s-au elaborat 25 materiale utile formarii doctoranzilor, realizate de membrii grupului țintă individual, de profesorii invitati sau în parteneriat.

Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 "Educație și formare profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere", Domeniul major de intervenție 1.5 "Programe doctorale și postdoctorale în sprijinul cercetării".

SigmaLogic icon